กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนาดีละห์ ดอฮะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรอฮมาณีย์ อำเซาะห์
ครู คศ.3

นางสาวมูนีเราะห์ สาและอาแร
ครู คศ.3

นางสาวคอตีเยาะ มูดอ
ครู คศ.1

นางประดับ จินดาเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2