คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวฮานีซะห์ ดอเลาะ
ครู คศ.1

นางวีรยา เพ็งไซ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวภาวิณา ยะโก๊ะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางปทุมพรรณ์ สุขไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวซูนีตา เจ๊ะนุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวซูใบด๊ะ วาเตะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น