คณะผู้บริหาร

นายพยับ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0856718565
อีเมล์ : py2508@gmail.com

นางธันย์ชนก ล่องสมุทร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0895999015
อีเมล์ : krudaw2515@gmail.com

นายมูฮำหมัดฮาลาวี เล็งฮะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862871035
อีเมล์ : mahamadhalawee@gmail.com