กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวตรีชญานันท์ เตชะรัศมีศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2