กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมาหะมะแซ อูมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศรินทิพย์ แก้วสำอางค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล
ครู คศ.2

นางสาวพิชญานันท์ อินทร์รักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2