ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

"ความรู้นำ คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี นำชีวิตสุข"

     ความรู้นำ หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้
     คุณธรรมเลิศ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณธรรมต่อชุมชนและสังคมโดยมีความสามารถและคุณค่าของตนเองและสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิตและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
     เทิดศักดิ์ศรี หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักยอมรับในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น โดยให้ถือว่าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
     นำชีวิตสุข หมายถึง  ความสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิตทั้งร่างกาย และจิตใจในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนบ้านหัวคลอง มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับช่วงชั้น ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าด้านวิทยฐานะ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริบทแวดล้อมสวยงามน่าอยู่น่าเรียน

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนครูได้รับการพัฒนาการสอนและการใช้สื่อที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำมาสู่การก้าวหน้าทางวิทยฐานะ
  5. เน้นการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
  6. พัฒนาบริบทแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่น่าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
  7. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  8. ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ