ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านหัวคลอง


 
          ตามหลักฐานอ้างอิงในสมุดหมายเหตุรายวันเล่มที่ 1 ปี พ.ศ. 2493 โรงเรียนบ้านหัวคลอง เดิมเรียกชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลบ้านหัวคลอง” ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2  ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ข้างเส้นทางถนนสายตากใบ - ตาบา ตรงทางแยกเข้าโรงเรียนปัจจุบันนี้ โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2493 โดยเปิดสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 แบ่งเป็นสองรอบคือรอบเช้าเปิดสอนภาษาไทย ส่วนรอบบ่ายเปิดสอนภาษามลายู ซึงในขณะนั้นมีครูปฏิบัติการสอน 4 คน โดยมีนายกระแสร์ อรชุน เป็นครูใหญ่
     ปี พ.ศ. 2495 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้รวบรวมเงินบริจาคซื้อที่ดินในราคา 3,500 บาท รวมกับเจ้าของที่ดินมอบให้รวมกันได้ที่ดิน จำนวน 8 ไร่ 10 ตารางวา และสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอตากใบ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน อยู่ห่างจากที่ตั้งโรงเรียนเดิม ประมาณ 500 เมตร
         ปี พ.ศ. 2505 ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากในที่ดินที่ได้รับบริจาค จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน
         ปี พ.ศ. 2507  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจัดสรรให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  001 ฝาไม้  ขัดแตะกว้าง 7 เมตร ยาว 42 เมตร  จำนวน  4 ห้องเรียน  เป็นเงิน 7,500 บาท  ในที่อาคารชั่วคราวซึ่งได้รื้อถอนออกไป
         ปี พ.ศ. 2512  นักเรียนนักศึกษาอาสาพัฒนาชนบทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาช่วยพัฒนาโรงเรียน โดยรื้อฝาขัดแตะอาคารเรียนแบบ  001  เปลี่ยนเป็นฝาไม้กระดาน
         ปี พ.ศ. 2520   ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากรัฐบาลเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 279,000 บาท
         ปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ขยายเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         ปี พ.ศ. 2524  นายอาแว  อาน๊ะ (นักการภารโรง) ได้บริจาคที่ดิน  1 ไร่  80  ตารางวา  มอบให้พร้อมกับทางรัฐจัดสรรงบเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน  4 ห้องเรียน  อีก 1 หลัง เป็นเงิน 75,000  สำหรับใช้สอนใช้เด็กเล็ก
         ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/4  จำนวน  4  ที่นั่งเป็นเงิน 45,000 บาท อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 201/26  จำนวน  1  หลัง  ปี พ.ศ. 2527  ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างต่อเติมอาคาร แบบ 017 ชั้นล่างเป็นเงิน 23,000  บาท และส้วม อีก จำนวน  6  ที่นั่ง อีก  1 หลัง
          ปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก  จำนวน  2,500  บาท
          ปี พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29  เป็นเงิน  1,500,000  บาท
          ปี พ.ศ. 2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29  อีก  4  ห้องเรียน และโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูป ในปีนี้ด้วย
          ปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับหนังสืออนุมัติให้รื้อถอนอาคารแบบ 001 (อาคารธรรมศาสตร์) และบ้านพักครู ที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จนเป็นที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดกับนักเรียนและครูโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างดียิ่ง
          ปี พ.ศ. 2544  สร้างอาคารละหมาด ด้วยงบประมาณ 150,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 งบประมาณ 1,684,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง                     4 ห้องเรียน งบค่าก่อสร้าง 1,684,800 บาท
          ปี พ.ศ. 2547  โรงเรียนประสบภัยจากลอบวางเพลิงอาคารเด็กเล็กและได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียน                 จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน โดยวิทยาลัยเทคนิคระนองเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง
สรุปพื้นที่ ตามหลักฐานอ้างอิง แบบ น.ส.3ก จำนวน 2 แปลง ซึ่งมีเนื้อติดกันรวม 9 ไร่ 90 ตารางวา อาคารเรียน 4 หลัง 21 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง เรือนเพาะชำ 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน 2 ชุด มีลานสนามสำหรับเล่นกีฬาฟุตบอล มีห้องพิเศษ คือ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ มุมห้องสหกรณ์ร้านค้า มุมห้องสมุด มุมห้องพัสดุ ส่วนห้องอื่นๆ เช่น ห้องผู้อำนวยการ ห้องโสตและห้องพักครู ยังต้องใช้ร่วมกับห้องพิเศษอื่นๆ หรือใช้ร่วมกับห้องเรียน
 
ที่ตั้งปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านหัวคลอง      หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศเหนือ                        ติดต่อกับ  หมู่ที่ 7 หมู่บ้านหัวคลอง  ตำบลเจ๊ะเห
ทิศใต้                            ติดต่อกับ  คลองในส่วนของแม่น้ำบางนรา
ทิศตะวันออก                  ติดต่อกับ  หมู่ที่ 1 หมู่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห      
ทิศตะวันตก                    ติดต่อกับ  หมู่ที่ 5 หมู่บ้านท่าแพรก ตำบลเจ๊ะเห

ขนาดพื้นที่
หลักฐานอ้างอิง             น.ส.3ก. จำนวน  2  แปลง
พื้นที่                            9 ไร่ 90 ตารางวา 
                   
การจัดการเรียนการสอน
เปิดทำการสอน  2  ระดับ
ระดับก่อนประถมศึกษา  4 – 5 ขวบ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

คำขวัญ
การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน
ชมพู  -  น้ำเงิน
 
อักษรย่อประจำโรงเรียน
บ.ค.

ปรัชญาของโรงเรียน
เสริมสร้างวินัย  มุ่งเน้นวิชาการ  ประสานชุมชน  ส่งเสริมกิจกรรม

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.08 KB