กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนัสเซอร์รูดิน สะนิบากอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรชุมา พรมจุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสูไรดา กาเร็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวศิริพรรณ เพชรรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2