ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวคลอง
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวคลอง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 22/2565 ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ฉบับที่ 21/2565 ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้มาวัดไซต์ชุดพละ
ฉบับที่ 20/2565 กิจกรรม “The Coding Idol” The Coding Hour
ฉบับที่ 19/2565 นายอำเภอตากใบ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านหัวคลอง
ฉบับที่ 18/2565 ประกาศรายชื่อผลการประเมินพื้นฐานความรู้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฉบับที่ 17/2565 โรงเรียนบ้านหัวคลองได้จัดสอบประเมินพื้นฐานความรู้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฉบับที่ 16/2565 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนบ้านมูโนะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ครั้งที่ 2
ฉบับที่ 15/2565 ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่อยู่อาศัยของนักเรียน ที่ประสบเหตุวาตภัย ต้นไม้ล้มทับบ้าน
ฉบับที่ 14/2565 เรื่อง การรับนมโรงเรียน
ฉบับที่ 22/2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ฉบับที่ 13/2565 เรื่อง ศูนย์เครือข่ายอำเภอตากใบได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารและครูดีเด่น อำเภอตากใบ ประจำปี 2565
ฉบับที่ 12/2565 ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวคลองมีข่าวดีมากบอก
ฉบับที่ 11/2565 เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ฉบับที่ 10/2565 ประกาศ เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การรับเงินอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 -14 มกราคม 2565 จำนวน 29 วัน
ฉบับที่ 9/2565 การถ่ายทำวิดีโอ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหุ่นยนต์ ในวิชา เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ
ฉบับที่ 8/2565 กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียนบ้านหัวคลอง
ฉบับที่ 7/2565 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2565 แด่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ
ฉบับที่ 6/2565 กล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครู ปี พ.ศ. 2565
ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง การเปิดเรียน แบบ ON - Site
ฉบับที่ 4/2565
ฉบับที่ 3/2565 สวัสดีปีใหม่
ฉบับที่ 2/2565 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ
ฉบับที่ 1/2565 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองนักเรียน