ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพยับ สุวรรณนิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :